Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.