Thành phần Ban Chủ tọa: (từ trái sang) Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Tựu – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát

Thành phần Ban Chủ tọa: (từ trái sang)
Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Tựu – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc
Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.