Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2017
và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.